Õigusaktid ja nende rakendusotsused

Hobusekasvatuse kohta käivaid seadusi, määrusi, käskkirju jm. kõigile kohustuslikke juhendmaterjale on mõnikord raske leida. Püüame selles rubriigis need kättesaadavamaks teha.

A. EESTI VABARIIGI SEADUSED

1. Põllumajandusloomade aretuse seadus

2. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus

 

B. PÕLLUMAJANDUSMINISTRI MÄÄRUSED

 1.)  Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu,  põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

 2.) Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord 

 3.) Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded 

 4.) Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

C. VTA OTSUSED

D. EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID

Nõukogu direktiiv, 26.juuni 1990, Hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta  (90/426/EMÜ)

Nõukogu direktiiv, 26.juuni 1990, Zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega (90/427/EMÜ)

Nõukogu direktiiv, 26.juuni 1990, Võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta (90/428/EMÜ)

KOMISJONI OTSUS nr 92/216/EMÜ hobustele korraldatavaid võistlusi käsitlevate andmete kogumise kohta

KOMISJONI OTSUS nr 92/353/EMÜ, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid 

KOMISJONI OTSUS nr 92/354/EMÜ , milles sätestatakse teatavad registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute vahelise kooskõlastamise tagamise eeskirjad 

KOMISJONI OTSUS nr 96/78/EMÜ, milles sätestatakse tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumid

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1467/94, 20. juuni 1994, põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise kohta (1467/94/EMÜ)

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 504/2008,6. juuni 2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimisemeetoditega seoses   (504/2008)

E. EUROOPA KOHTU OTSUSED 

Otsus C-216/02 Euroopa Komisjoni otsuse 92/353 tõlgendamisest